Help Center / Terms & Policies

Terms & Policies

Legale termen

LEES DE VOLGENDE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN HET GEBRUIK ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U DEZE WEBSITE GEBRUIKT.

Alle gebruikers van deze site stemmen ermee in dat de toegang tot en het gebruik van deze site onderhevig zijn aan de volgende algemene voorwaarden en andere toepasselijke wetgeving. Als u niet akkoord gaat met deze algemene voorwaarden, gebruik deze site dan niet.

AUTEURSRECHTEN
De volledige inhoud op deze site, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen of code, valt onder het auteursrecht als collectief werk onder de Amerikaanse en andere auteursrechtwetten en is eigendom van Adventure Sports Group Europe S.L.U. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN. Toestemming wordt verleend voor het elektronisch kopiëren en afdrukken van papieren delen van deze site met als enig doel het plaatsen van een bestelling bij FOX HEAD of het kopen van FOX HEAD / FOX RACING-producten. U mag weergeven en, behoudens expliciet vermelde beperkingen of beperkingen met betrekking tot specifiek materiaal, gedeelten van het materiaal uit de verschillende delen van de site downloaden of afdrukken uitsluitend voor uw eigen niet-commerciële gebruik, of om een ​​bestelling te plaatsen met FOX HEAD of om FOX HEAD-producten te kopen. Elk ander gebruik, inclusief maar niet beperkt tot de reproductie, distributie, weergave of verzending van de inhoud van deze site is ten strengste verboden. U stemt er verder mee in geen eigendomskennisgevingen te wijzigen of te verwijderen van materialen die van de site zijn gedownload.

MERKEN
Alle handelsmerken, dienstmerken en handelsnamen van FOX HEAD die hierin worden gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot de Adventure Sports Group Europe S.L.U. Naam, het FOX HEAD LOGO, het F "HEAD" X LOGO en 100% PRODUCTEN) zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Adventure Sports Group Europe S.L.U. / FOX RACING

DISCLAIMER
DEZE SITE EN DE MATERIALEN EN PRODUCTEN OP DEZE SITE WORDEN GELEVERD "IN DE HUIDIGE STAAT" EN ZONDER ENIGE VORM VAN GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF STILZWIJGEND. VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN VOLGENS DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST FOX HEAD ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT IMPLICIETE GARANTIES VAN VERHANDELBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUKMAKENDHEID. FOX HEAD VERKLAART OF GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES OP DE SITE ONONDERBROKEN OF FOUTLOOS ZULLEN ZIJN, DAT DEFECTEN WORDEN GECORRIGEERD OF DAT DEZE SITE OF DE SERVER DIE DE SITE BESCHIKBAAR MAAKT, VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. FOX HEAD GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN MET BETREKKING TOT HET GEBRUIK VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE MET BETREKKING TOT HUN JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID, ADEQUACY, NUTTIGHEID, TIJDIGHEID, BETROUWBAARHEID OF ANDERSZINS. DE BOVENSTAANDE BEPERKINGEN KUNNEN NIET OP U VAN TOEPASSING ZIJN.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID
FOX HEAD IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SPECIALE OF GEVOLGSCHADE DIE HET GEVOLG IS VAN HET GEBRUIK VAN OF HET ONMOGELIJKHEID OM GEBRUIK TE MAKEN VAN DE MATERIALEN OP DEZE SITE OF DE PRESTATIES VAN DE PRODUCTEN, ZELFS ALS FOX-HOOFD IS GEWEZEN OP DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE . DE TOEPASSELIJKE WETGEVING KAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID OF INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOESTAAN, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING.

TYPOGRAFISCHE FOUTEN
In het geval dat een FOX HEAD-product tegen een onjuiste prijs wordt vermeld als gevolg van typografische fouten of fouten in de prijsinformatie ontvangen van onze leveranciers, heeft FOX HEAD het recht om geplaatste bestellingen te weigeren of te annuleren voor producten die voor de onjuiste prijs zijn vermeld. FOX HEAD heeft het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en of uw creditcard is belast. Als uw creditcard al in rekening is gebracht voor de aankoop en uw bestelling is geannuleerd, verstrekt FOX HEAD een tegoed op uw creditcardrekening voor het bedrag van de onjuiste prijs.

BEËINDIGING
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op u wanneer u de site bezoekt en / of het registratie- of winkelproces voltooit. Deze algemene voorwaarden, of enige daarvan, kunnen op elk moment en om welke reden dan ook worden beëindigd door FOX HEAD zonder kennisgeving. De bepalingen met betrekking tot auteursrechten, handelsmerken, disclaimer, beperking van aansprakelijkheid, vrijwaring en overige bepalingen blijven van kracht na beëindiging.

MERK OP
FOX HEAD kan u een kennisgeving sturen door middel van elektronische post, een algemene kennisgeving op de site of door schriftelijke communicatie die wordt afgeleverd door eersteklas e-mail naar uw adres dat is vastgelegd in de accountinformatie van FOX HEAD.

DIVERSEN
Uw gebruik van deze site zal in alle opzichten geregeld worden door de wetten van de staat Californië, VS, ongeacht de keuze van wettelijke bepalingen, en niet door het U.N. Verdrag van 1980 betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen.

GEBRUIK VAN DE SITE
Intimidatie op welke manier of vorm dan ook op de site, inclusief via e-mail en chat of door obscene of grof taalgebruik is ten strengste verboden. Nabootsing van anderen, inclusief een FOX HEAD of een andere gelicenseerde werknemer, gastheer of vertegenwoordiger evenals andere leden of bezoekers op de site is verboden. U mag de inhoud van de site niet uploaden naar, verspreiden of anderszins publiceren die lasterlijk, lasterlijk, obsceen, bedreigend, inbreuk op de privacy of publiciteitsrechten, beledigend, illegaal of anderszins aanstootgevend is.